POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Dades del Responsable

En compliment del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (EU) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals (d’ara endavant “LOPDGDD”), i Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i restant normativa d’aplicació, l’informem que el Responsable de les dades personals tractats en el Lloc web www.farmaciabonpastor.com és:

Raó social: ENRIQUE GARCIA MODREGO (En adelante La Empresa),
Adreça: Carrer Sas, 31. 08030 Barcelona
N.I.F: 38 536 512 N
Telèfon: +933 455 019
Correu electrònic: farmaciagmodrego@gmail.com

Objecte

La present Política de Privacitat té per objecte informar-lo sobre com tractem les seves Dades Personals. Si Vostè no està d’acord amb els termes continguts en aquesta Política i no accepta els mateixos en el seu procés de registre, no podrà seguir endavant amb l’ús i accés a la web. Si té alguna consulta respecte al contingut pot contactar-nos en el correu electrònic indicat en l’encapçalament.

 

Àmbit d’aplicació

La present Política aplica a tots els Usuaris que utilitzin els serveis de la nostra pàgina web, amb independència del lloc i el moment en el qual operin.

 

Dades que sol·licitem als nostres Usuaris

En el lloc web podríem sol·licitar-li informació bàsica o dades identificatives a través del nostre formulari de contacte, com pot ser el seu nom complet, adreça, telèfon, deixant un espai perquè ens remeti la seva consulta, sol·licitud queixa o suggeriment amb text lliure. Podrem, a més, tractar dades obtingudes a través de les cookies, la qual cosa podrà consultar amb més detall en la nostra Política de Cookies.

 

Finalitat i Legitimació del tractament

A continuació es descriuen les finalitats per a les quals li sol·licitem o recaptem automàticament la informació, en atenció als diferents canals a través dels quals els usuaris han facilitat les seves dades de caràcter personal, així com la legitimació per a cadascun dels tractaments necessaris per a complir aquestes finalitats:

  1. Gestionar adequadament la pàgina web i vetllar per la seguretat dels nostres usuaris.
   Legitimat per l’interès legítim del responsable a oferir un servei segur als usuaris.
  2. Facilitar la navegació i orientar-la a les seves preferències, sobre la base de la política de cookies.
   Legitimat pel seu consentiment en acceptar expressament l’ús de cookies.
  3. Comprovar en determinats casos la veracitat de les seves informacions.
   Legitimat per l’interès legítim del responsable a oferir un servei segur als usuaris.
  4. Contestar a les seves consultes, sol·licituds o peticions realitzades a través del formulari habilitat a aquest efecte, i gestionar el servei sol·licitat atenent la seva petició.
   Legitimat pel seu consentiment exprés.
  5. La recepció, en el seu cas, de curriculum vitae per part de demandants d’ocupació interessats a través dels canals habilitats.
   Legitimat pel seu consentiment exprés.
  6. Realitzar accions de màrqueting, enviar-li missatges promocionals, en funció de les seves preferències de comunicació, avisar-li sobre esdeveniments, ofertes i activitats que li puguin interessar.
   Legitimat pel seu consentiment exprés.

 

Conservació de les Dades

Les dades personals es conservaran durant el període de temps necessari per a complir amb les finalitats per a les quals es van recaptar, i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts.

 

Comunicació de Dades

No se cediran dades de caràcter personal a tercers, excepte obligació legal. Tampoc es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països.

Drets dels Usuaris

La *LOPDGDD i el *RGPD recullen una sèrie de drets en favor de les persones les dades personals de les quals són tractats. Tots els drets esmentats a continuació, podrà exercitar-los remetent la seva sol·licitud per correu electrònic segons s’indica en l’apartat 1, acompanyant còpia del seu document d’identitat. El termini màxim per a resoldre és el d’un mes a comptar des de la recepció de la seva sol·licitud. Tingui en compte que podríem sol·licitar-li informació addicional per a comprovar la seva identitat abans de conducta amb la seva sol·licitud.

 1. Dret d’accés: El dret d’accés permet a l’Usuari conèixer i obtenir gratuïtament informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament. Podrà sol·licitar-nos que li indiquem la informació que conservem sobre Vostè.
 2. Dret de rectificació: Aquest dret es caracteritza perquè permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació objecte de tractament. Vostè haurà d’informar-nos sobre qualsevol canvi en les seves dades i serà responsable d’actualitzar la seva informació.
 3. Dret de supressió: El dret de supressió permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius sense perjudici del deure de bloqueig, recollit en la *LOPDGDD.
 4. Dret d’oposició: El dret d’oposició és el dret de l’Usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix per a determinades finalitats. Podrà oposar-se al tractament de les seves dades indicant les finalitats concretes objecte d’oposició.
 5. Dret de Portabilitat: El dret a la portabilitat li permetrà sol·licitar-nos una còpia en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica de les seves dades personals.
 6. Dret de Limitació del Tractament: En exercitar aquest dret, les seves dades només podran ser tractats, amb excepció de la seva conservació, per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 7. Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control: Podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) quan consideri que no s’ha atès convenientment l’exercici dels seus drets.

De la mateixa manera tindrà dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti significativament de manera similar. L’Usuari tindrà dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

Així mateix, podrà donar-se de baixa en qualsevol moment respecte a enviaments publicitaris.

 

Mesures de seguretat

En el tractament de la seva informació personal apliquem mesures de seguretat adequades segons la mena de dades i els avanços de la tècnica, els nostres medis físics i legals. El nostre objectiu és evitar l’accés de tercers no autoritzats, el robatori, la pèrdua o divulgació de la seva informació. No obstant això, Internet no és un entorn totalment segur, per la qual cosa encara que apliquem totes les mesures de seguretat possibles, el risc d’incidència respecte a la informació mai desapareixerà totalment, per aquest motiu li demanem que si detecta alguna incidència o té indicis que la seva informació pot estar en risc, posi’s en contacte amb nosaltres perquè puguem investigar el fet i oferir-li solucions.

 

Modificacions en la Política de Privacitat

L’Empresa podria en el futur modificar la present Política de Privacitat. En cas de modificació, a més de publicar-se la versió actualitzada, l’informarem sobre aquesta modificació amb una finestra en la web. Vostè haurà de llegir aquestes modificacions abans de continuar usant la web.

 

Llei aplicable i jurisdicció

La present Política, així com l’ús del Lloc web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els jutjats corresponents al domicili de l’usuari.

En el cas que qualsevol estipulació resultés *inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que la present Política resulti *inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, L’Empresa, procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.